VEDTÆGTER

Vedtægter for Nivå-Kokkedal-FK

§ 1

Klubbens navn er Nivå-Kokkedal Fodboldklub(forkortet NKF). Klubben er stiftet d. 25. juni 1997 med virkning fra 1. januar 1998. Klubben er opstået ved en sammenlægning af fodboldafdelingerne fra Kokkedal Idrætsklub og Nivå Gymnastikforening.

Klubbens farver er blå og sort.

§ 2

Klubben er hjemmehørende i Fredensborg Kommune og har adresse på Karsemosegård, Møllevej 4, 2990 Nivå. Klubben er medlem af SBU, DBU, DIF samt DGI og er derfor underlagt disse organisationers love og bestemmelser.

§ 3

Klubbens formål er at give fodboldinteresserede mulighed for at spille fodbold på såvel konkurrenceplan som motionsplan. Klubbens bestyrelse kan efter vurdering af behov vælge at tilbyde andre idrætsgrene, såfremt disse ikke er i direkte konkurrence med de oprindelige moderforeninger, eller lokalområdets øvrige eksisterende idrætsgrene.

§ 4

Som medlemmer af klubben kan optages såvel aktive som passive. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og som i øvrigt er stemmeberettigede. Stemmeberettigede er aktive medlemmer, der er fyldt 16 år. For medlemmer under 16 år er en af medlemmets forældre eller værge stemmeberettigede. En forudsætning for stemmeberettigelse er, at medlemmet ikke er i restance samt, at medlemskabet har haft en varighed af mindst 2 måneder. Indmeldelse af personer under 16 år kræver en forældres eller værges underskrift.

Udmeldelse sker ved udfyldelse af en udmeldelsesblanket. Udmeldelse i en kontingentperiode medfører ikke tilbagebetaling af kontingent for den resterende del af perioden.

Et medlem er først spilleberettiget, når kontingentbetaling har fundet sted. Bestyrelsen er bemyndiget til at fratage et medlem spilleberettigelsen, såfremt medlemmet er i restance. Et medlem som på trods af påkrav ikke betaler sit kontingent, kan efter bestyrelsens beslutning slettes som medlem. I et sådant tilfælde kan medlemskab kun genoptages mod betaling af restancer samt et eventuelt gebyr.

Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer. Æresmedlemmer er kontingentfrie.

Medlemmer har pligt til ved træning, kampe og på offentlige steder, hvor de repræsenterer klubben, at udvise sømmelig og sportslig optræden. Ved overtrædelse heraf kan bestyrelsen idømme et medlem op til 30 dages karantæne. I særlige tilfælde kan bestyrelsen beslutte, at et medlem ekskluderes af klubben. Medlemmer kan ikke deltage i andre fodboldklubbers kampe uden bestyrelsens skriftlige tilladelse.

§ 5

Klubben ledes af en bestyrelse bestående af mindst 7 og højest 9 personer.

Alle valg til bestyrelsen foretages på den ordinære generalforsamling. Valgperioden er 2 år.

I ulige år vælges formanden samt 3 bestyrelsesmedlemmer. I lige år vælges næstformand, kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer.

På generalforsamlingen vælges desuden 1 suppleant til bestyrelsen. Valgperioden er 1 år.

Den valgte suppleant kan efter bestyrelsens ønske deltage i bestyrelsens møder. 

Bestyrelsen fastlægger på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen den interne arbejdsdeling i bestyrelsen. Bestyrelsen udpeger samtidig blandt de menige bestyrelsesmedlemmer en ungdomsformand samt en seniorformand.”

§ 6

Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens drift og varetager tilrettelæggelsen af alle praktiske forhold. Bestyrelsen disponerer over alle klubbens indtægter og udgifter. Ved økonomiske dispositioner tegnes klubben af formand og kasserer. Dog kan egentlig låneoptagelse kun ske efter vedtagelse på generalforsamlingen. Intet medlem hæfter for mere end sit kontingent.

§ 7

Der udpeges faste udvalg for henholdsvis ungdomsafdelingen samt seniorafdelingen. Disse udvalg ledes af de respektive formænd, jf. herved § 5.

Herudover oprettes et sponsorudvalg, hvis formand vælges blandt udvalgets medlemmer.

Bestyrelsen kan herudover efter behov nedsætte andre udvalg.

Bestyrelsen kan endelig etablere erhvervsklub, forældreforening samt øvrige støtteforeninger i form af ”NKFs venner”.

§ 8

Formand eller i dennes fraværd næstformanden indkalder til bestyrelsesmøder. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt formand eller næstformand samt yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Indkaldte udvalgsformænd har ikke stemmeret.

§ 9

Kassereren varetager det daglige regnskab for klubben. Regnskabsåret er kalenderåret. Kassereren udarbejder senest 1. september et halvårsregnskab samt senest den 20. januar et årsregnskab. Disse regnskaber afleveres til den valgte revisor, der udarbejder en revisionsrapport. Halvårsregnskabet med revisionsrapport fremlægges for bestyrelsen. Årsregnskab med revisionsrapport fremlægges for generalforsamlingen, dog således at medlemmer kan rekvirere det reviderede regnskab fra 8 dage før generalforsamlingen. Der vælges hvert år på generalforsamlingen to revisorer og en revisorsuppleant for et år af gangen. De generalforsamlingsvalgte revisorer skal kun revidere regnskabet i den udstrækning, at regnskabet ikke revideres af en ekstern revision

§ 10

Den årlige generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved opslag i klubbens lokaler, opslag på klubbens hjemmeside og via klubbens facebookprofil. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.

§ 11

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt ¼ af de stemmeberettigede medlemmer eller over halvdelen af bestyrelsen forlanger det. Begæring skal fremsendes skriftligt til bestyrelsen og indeholde de emner, der ønskes behandlet.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter begæringens modtagelse og indkaldes af bestyrelsen efter samme retningslinjer som en ordinær generalforsamling. Referat af generalforsamlinger offentliggøres ved opslag i klublokalerne.

§ 12

 Ordinær generalforsamling afvikles efter følgende dagsorden:

1.    Valg af dirigent og stemmetællere
2.    Aflæggelse af årsberetning
3.    Fremlæggelse af revideret årsregnskab og revisionsrapport til godkendelse
4.    Indkomne forslag
5.    Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent
6.    Fremlæggelse af planer for det kommende år
7.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8.    Valg af revisorer og revisorsuppleant
9.    Eventuelt

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede. Afgørelser på generalforsamlingen sker ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

Vedtægtsændringer kan foretages på en generalforsamling, såfremt det vedtages af mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede.

§ 13

Klubben kan nedlægges eller fusionere med andre fodboldklubber, såfremt det besluttes på en særligt indkaldt generalforsamling, som er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede er til stede. Hvis dette ikke er tilfældet, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, der er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede. Nedlæggelse eller fusion kan kun foretages, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

Ved nedlæggelse overgår ansvaret for klubbens aktiver og passiver til Fredensborg Kommune. Ved fusion indgår aktiver og passiver i fusionen.